ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

08/12/2011

"മാറാനാതാ" ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷന്‍ 2011

"മാറാനാതാ" ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്ഷന്‍ 2011 മാര്‍ റാഫേല്‍ തട്ടില്‍ പിതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


No comments:

Post a Comment