ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

17/01/2015

കൂദാശ കർമ്മം ഓണ്‍ലൈനിൽ

അമ്മാടം ഇടവകയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് ദേവാലയത്തിൻറെ
കൂദാശ കർമ്മം ഓണ്‍ലൈനായി കാണുവാൻ സന്ദർശികൂ http://www.thrissurlive.in/