ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

24/03/2013

ഓശാന ഞായർ തിരുകർമ്മങ്ങൾഓശാന ഞായർവിശുദ്ധ വാരത്തോടനുബന്ധിച്    ഇടവകയിലെ നൂറു കുടുംബംങ്ങൾക്ക്  പള്ളിയിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോ അരി നല്കുന്നു