ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

17/01/2015

കൂദാശ കർമ്മം ഓണ്‍ലൈനിൽ

അമ്മാടം ഇടവകയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് ദേവാലയത്തിൻറെ
കൂദാശ കർമ്മം ഓണ്‍ലൈനായി കാണുവാൻ സന്ദർശികൂ http://www.thrissurlive.in/05/05/2014

Three Ranks for ACC Exams in Ammadam Church

              ACC (Advanced Course in Catechesis) students of St Antony's Church, Ammadam has secured 3 ranks, in diocese level catechism exams. When combining the marks of the whole 3 year course, VARSHA VARGHESE, SINI JACOB,and ANU PAUL A.  has secured 3rd, 4th and 15th ranks respectively in diocese level ACC Exams. Congratulations to the winners. 

 http://catechismtrichur.blogspot.in/

തിരുന്നാൾദിന ആഘോഷങ്ങൾ

ദർശന തിരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ