ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

20/12/2011

Elders' Day ആഘോഷിച്ചു

അമ്മാടം ഇടവകയിലെ മാതൃസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ Elders' Day ആഘോഷിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 നു ദിവ്യബലിയും ശേഷം സമ്മാനവിതരണവും സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

No comments:

Post a Comment