ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

CATECHISM

 ഏപ്രിൽ 8,9,10 തീയ്യതികളിൽ  ദൈവദർശൻ ക്യാമ്പ്  നടത്തപ്പെടുന്നു.

No comments:

Post a Comment