ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

28/11/2011

ക്രിസ്തുമസ് വരവായി...

ഉണ്ണിയേശുവിനെ ഹൃദയത്തില്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങനായി കുറച്ചു ആത്മീയ കുറുക്കുവഴികള്‍ .... Click Here..

No comments:

Post a Comment