ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

01/11/2011

ജപമാലമാസ സമാപനാചരണം


ഒക്ടോ. 31നു ജപമാലമാസ സമാപനാചരണം ഭംഗിയായി നടത്തി. യുണിട്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള ജപമാലപ്രദക്ഷിനതിനു ശേഷം പള്ളിയില്‍ വച്ച് ആരാധനയും, ജപമാലയും തുടര്‍ന്നു ഫാ. ജോയ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സന്ദേസവും നല്‍കി. തുടര്‍ന്നു  മരിയന്‍ ടാബ്ലോയും പായസ വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

No comments:

Post a Comment