ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

04/01/2012

കട്ടിലവയ്പ്പ്‌

പുതിയ ദൈവാലയത്തിന്റെ കട്ടിലവയ്പ്പ്‌ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുര്‍ബാനയ്ക് ശേഷം ഫാ.ജോസഫ് മുരിങ്ങതെരി നിര്‍വഹിച്ചു.
പുനര്‍നിര്‍മ്മാന  ഘട്ടങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ 

വശങ്ങള്‍ (ചിത്രങ്ങള്‍)

No comments:

Post a Comment