ദേവാലായ കൂദാശ കർമ്മവർഷം 2014

25/01/2014

Kodikayattam, Bell Tower Blessing and Illumination

No comments:

Post a Comment